بررسي روش‌هاي مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روش‌هاي مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.) :


تعداد صفحات : 14

بذور اغلب گیاهان دارویی دارای انواع خواب می­باشند. بنابراین شناخت روش­های شکست خواب بذر این گیاهان جهت تولید و پرورش آنها ضروری است. به منظور مطالعه اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه دارویی شاهتره Fumaria parviflora Lam. دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور مشهد در سال 1395 انجام شد. در آزمایش اول, عوامل آزمایش شامل سرمادهی مرطوب در 6 سطح (عدم سرمادهی مرطوب (شاهد) و سرمادهی به میزان 20, 30, 40, 50 و 60 روز) و اسید جیبرلیک در 4 سطح (صفر, 250, 500 و 1000 پی­پی­ام) بود. در آزمایش دوم, عوامل آزمایش شامل سرمادهی مرطوب در 6 سطح (عدم سرمادهی مرطوب (شاهد) و سرمادهی به میزان 20, 30, 40, 50 و 60 روز) و نیترات پتاسیم در 4 سطح (صفر, 2/0, 4/0 و 6/0 درصد) بود. نتایج آزمایش اول نشان داد که اثر سرمادهی مرطوب, اسید جیبرلیک و اثر متقابل دو عامل بر درصد و سرعت جوانه­زنی از نظر آماری معنی­دار بود. بالاترین درصد جوانه­زنی در تیمار 20 روز سرمادهی مرطوب و 500 پی­پی­ام اسید جیبرلیک و بیشترین سرعت جوانه­زنی در تیمار 20 روز سرمادهی مرطوب و 250 پی­پی­ام به دست آمد. همچنین در آزمایش دوم اثر سرمادهی مرطوب, نیترات پتاسیم و اثر متقابل دو عامل بر درصد و سرعت جوانه­زنی از نظر آماری معنی­دار بود. بیشترین مقادیر درصد و سرعت جوانه­زنی در تیمار 20 روز سرمادهی مرطوب و نیترات پتاسیم 2/0 درصد به دست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش خواب بذر در شاهتره می­تواند از نوع خواب فیزیولوژیک باشد.

لینک کمکی