تأثير هيوميک اسيد و فوليک اسيد بر خصوصيات جوانه‌زني بذر گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير هيوميک اسيد و فوليک اسيد بر خصوصيات جوانه‌زني بذر گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرايط تنش شوري :


تعداد صفحات : 14

به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولیک بر ویژگی­های جوانه­زنی بذر گیاه سرخارگل در شرایط تنش شوری طبیعی, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1395 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل هیومیک اسید در سه سطح (0, 200 و 400 میلی­گرم بر لیتر), فولویک اسید در سه سطح (0, 200 و 400 میلی­گرم بر لیتر) و تنش شوری در چهار سطح (0, 4, 8 و 12 دسی­زیمنس بر ­متر) بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل اسید هیومیک, اسید فولیک, تنش شوری بر صفات درصد جوانه­زنی, میانگین مدت زمان جوانه­زنی, طول ساقه­چه, وزن تر گیاهچه و شاخص بنیه بذر تأثیر معنی­داری داشت. بیش­ترین درصد جوانه­زنی با میانگین 100 درصد در کاربرد هیومیک اسید و فولیک اسید با غلظت 200 میلی­گرم بر لیتر و عدم تنش شوری مشاهده شد. در شرایط تنش 12 دسی­زیمنس بر متر وجود هیومیک اسید 200 میلی­گرم بر لیتر و فولیک اسید 400 میلی­گرم بر لیتر درصد جوانه­زنی را به 55/75 درصد بهبود بخشید. با توجه به نتایج مقایسه میانگین بیش­ترین شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه به ترتیب مربوط به عدم استفاده از اسید آلی و عدم تنش شوری با میانگین 63/58 و کاربرد هیومیک اسید با غلظت 200 میلی­گرم بر لیتر و فولیک اسید با غلظت 400 میلی­گرم بر لیتر در تنش 12 دسی­زیمنس بر متر با میانگین 68/0 مشاهده شد. کاربرد اسیدهای آلی باعث بهبود ویژگی­های جوانه­زنی و رشد گیاه دارویی سرخارگل در شرایط تنش شوری شد.

لینک کمکی