بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط سالسيليک اسيد بر جوانه‌زني و خصوصيات رشدي گياهچه ريحان در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير پيش تيمار بذر توسط سالسيليک اسيد بر جوانه‌زني و خصوصيات رشدي گياهچه ريحان در شرايط تنش شوري :


تعداد صفحات : 14

به‌منظورمطالعه اثر پیش تیمار بذر گیاه ریحان توسط سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه آن در شرایط تنش شوری, آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکراردر سال 1393 در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل اسیدسالیسیلیک در4 سطح (0, 0/5, 1, 1/5 میلی‏مولار) و شوری در 5 سطح (0, 2/0-, 4/0-, 6/0-, 8/0- مگاپاسکال) بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر شوری, سالیسیلیک اسید و اثر متقابل آنها بر صفاتی از قبیل درصد بذور جوانه زده, میانگین طول ساقه چه, میانگین طول ریشه چه, وزن خشک ساقه چه, کارایی استفاده از ذخایر بذر و همچنین کسر ذخایر مصرف شده بذر در سطح یک درصد معنی‏دار بود. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش میزان شوری در سطوح مختلف اسید سالیسیلیک, درصد جوانه‏زنی بذور کاهش یافت. با افزایش غلظت سالیسیلیک اسید جوانه‏زنی بذور در هر سطحی از شوری افزایش یافت و این نشان می‏دهد که سالیسیلیک اسید می‏تواند اثرات ناشی از تنش شوری را بر جوانه‏زنی بذور گیاه دارویی ریحان تعدیل نماید. بیشترین میزان وزن خشک باقیمانده لپه‌ها مربوط به بالاترین میزان سطح شوری بود و با کاهش میزان سطح شوری از میزان وزن خشک باقیمانده لپه‏ ها کاسته شد که نشان دهنده اثر منفی شوری بر استفاده از ذخایر بذر بود.سطوح بالاتر سالیسیلیک اسید سبب بیشتر شدن میزان استفاده از ذخایر و کاهش وزن لپه باقیمانده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان جوانه‏ زنی و مولفه‏ های مرتبط با آن در گیاه ریحان نقصان یافت و این در حالی است که کاربرد پیش تیمار اسید سالیسیلیک سبب کاهش اثرات منفی ناشی از شوری شد.

لینک کمکی