تأثير پيش تيمار بذر با باکترهاي محرک رشد بر شاخص‌هاي جوانه‌زني گياه دارويي ريحان تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير پيش تيمار بذر با باکترهاي محرک رشد بر شاخص‌هاي جوانه‌زني گياه دارويي ريحان تحت تنش شوري :


تعداد صفحات : 17

به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش شوری, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در‌ 3 تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه شاهد در سال 1393 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل تنش شوری در پنج سطح, صفر به عنوان شاهد, 5/2, 5, 5/7 و 10‌ دسی‌زیمنس بر متر و پیش تیمار با باکتری‌های محرک رشد در پنج سطح, عدم پیش تیمار به عنوان شاهد, ازتوباکتر (سویه Azeto-5), سدوموناس فلوروسنس (سویه P-169), سدوموناس پوتیدا (سویه P-168) و کود زیستی فسفر بارور 2 بود. اثر شوری و پیش تیمار با باکتری‌های محرک رشد بر صفات درصد و سرعت‌ جوانه‌زنی, متوسط جوانه‌زنی روزانه, شاخص طولی قدرت گیاهچه, طول ریشه‌چه, ساقه‌چه و گیاهچه و نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه معنی‌دار بود. بیشترین درصد جوانه‌زنی (66/86 درصد) در شوری 5 دسی‌زیمنس و پیش تیمار با ازتوباکتر و بیشترین سرعت جوانه‌زنی (36/10 بذر در روز) در شوری 5/2 دسی زیمنس بر متر و پیش تیمار با فسفر بارور2 بدست آمد. پیش تیمار بذر با ازتو‌باکتر و فسفر بارور 2, در سطوح شوری 5/2, 5 و 5/7 دسی‌زیمنس بر متر باعث کاهش اثرات منفی شوری بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر ریحان گردید. نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه در شوری 5/7 دسی‌زیمنس بر متر در پیش تیمار با فسفر بارور 2 بیشترین مقدار شد. درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر با صفات طول ریشه‌چه, ساقه‌چه و گیاهچه, شاخص طولی و وزنی قدرت گیاهچه همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت.

لینک کمکی