بررسي جوانه زني دو رقم گندم در شرايط تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي جوانه زني دو رقم گندم در شرايط تنش شوري :


تعداد صفحات : 9

استان گلستان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم نان در کشور می‌باشد. بخش عمده‌ای از اراضی زراعی نواحی شمال این استان شور است, لذا دست‌یابی به ژنوتیپ‌های گندم متحمل به تنش شوری حائز اهمیت می باشد. به ‌همین منظورجهت تعیین اثرات سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی ارقام گندم, آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار درسال 1391 در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به اجرا در آمد. فاکتور اول آزمایش رقم شامل ارقام ‌مروارید و N-87-20 و فاکتور دوم سطوح مختلف اسمزی شامل پتانسیل اسمزی صفر(شاهد) 4-, 8-, 12-, 16- بار بود.آزمایش در ظروف پتری دیش در دمای 2 25 درجه سانتی‌گراد انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری سرعت جوانه‌زنی, درصد جوانه‌زنی, طول ریشه‌چه, طول ساقه‌چه کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش میزان شوری میزان پرولین در گیاهچه‌های گندم افزایش یافت به‌طوری که اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف شوری مشاهده شد. به‌علاوه بین صفات اندازه‌گیری شده همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده گردید.

لینک کمکی