بررسي اثرات مستقيم زوال بر روي رشد سويا با استفاده از تجزيه کوواريانس و تعيين عمق بهينه کشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثرات مستقيم زوال بر روي رشد سويا با استفاده از تجزيه کوواريانس و تعيين عمق بهينه کشت :


تعداد صفحات : 17

در تولید محصولات زراعی, کیفیت بذر از اهمیت زیادی برخوردار است. کاهش کیفیت بذر باعث افزایش حساسیت به تنش‏های محیطی می‏گردد. در این راستا به منظور بررسی اثر مستقیم زوال بذر و عمق کاشت بر برخی از شاخص‏های رشدی سویا, در سال 1392 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در پنج تکرار در گلخانه‏ی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح عمق کاشت (3, 5, 7 و 9 سانتی‏متر) و 5 سطح تسریع پیری (به مدت 0, 24, 36, 48 و 72) بودند. صفات اندازه‏گیری شده در این مطالعه شامل تراکم بوته در گلدان, ارتفاع بوته, سطح برگ بوته‏ها در گلدان, وزن خشک برگ, ساقه و کل بوته‏ها در گلدان در مرحله گلدهی بودند. به منظور از بین بردن اثر غیر مستقیم فاکتورهای زوال و عمق کاشت بر روی شاخص‏های رشدی, از تجزیه کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جهت رسیدن به استقرار و رشد مناسب سویا, سطح زوال بذر در تعیین عمق مناسب کشت نقش زیادی دارد. به طوریکه در سطوح کم زوال (0 و 24 ساعت) عمق بهینه کاشت در حدود 6 سانتی‏متر و برای سطوح زوال متوسط (48 ساعت زوال) عمق کاشت 3 سانتی‏متر به عنوان مناسب‏ترین عمق کاشت شناخته شد. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق در صورت عدم دسترسی به بذر مناسب, با آگاهی از مقدار زوال بذرها و رعایت عمق مناسب کاشت, می‏توان به استقرار و رشد مناسب سویا امیدوار بود.

لینک کمکی