مقايسه اثر پرايمينگ در بهبود ويژگي‌هاي جوانه‌زني بذر کدو تخم کاغذي تحت شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه اثر پرايمينگ در بهبود ويژگي‌هاي جوانه‌زني بذر کدو تخم کاغذي تحت شرايط تنش خشکي :


تعداد صفحات : 12

پرایمینگ یکی از تکنیک‌هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی در شرایط تنش‌های محیطی از قبیل شوری و خشکی می‌شود. این پژوهش به‌منظور تاثیر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی در شرایط تنش خشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح پرایمینگ (عدم پرایمینگ, هیدروپرایمینگ, اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم با غلظت 1 درصد و کلرید پتاسیم با غلظت 2 درصد) و پنج سطح تنش خشکی (0, 2-, 4-, 6-, 8- بار) با پلی اتیلن گلایکول 6000 بود. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه‌زنی, سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی جوانه‌زنی و وزن خشک و تر و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه کاهش یافت. اما هیدروپرایمینگ و نیترات پتاسیم نسبت به شاهد کاهش نداشت, بلکه نتایج نشان داد که بذرهای تیمار شده در مقایسه با شاهد دارای درصد جوانه‌زنی, سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی جوانه‌زنی وزن خشک و تر و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه بیشتری بود. در کلیه سطوح اثر متقابل معنی‌دار بود و براساس نتایج بدست آمده, درصد, یکنواختی و سرعت جوانه‌زنی در سطوح پایین خشکی 2- (بار) و عدم خشکی, پرایمینگ بذر به‌صورت نیترات پتاسیم سبب بهبود صفات جوانه‌زنی شده است و در سطوح بالای خشکی 4- (بار), پرایمینگ بذر به‌صورت نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم سبب کاهش صفات جوانه‌زنی شده است. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود مولفه‌های جوانه‌زنی در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی می‌شود.

لینک کمکی