تعيين زمان احياي بذر گياهان دارويي جنس‌هاي مريم نخودي (Teucrium polium)، مريم گلي (Salvia virgata)، آويشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلينگ متغيرهاي مهم حفاظت (دماو رطوبت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين زمان احياي بذر گياهان دارويي جنس‌هاي مريم نخودي (Teucrium polium), مريم گلي (Salvia virgata), آويشن(Thymus daenensis , T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia) با استفاده از مدلينگ متغيرهاي مهم حفاظت (دماو رطوبت) :


تعداد صفحات : 14

بذرهای موجود در بانک ژن به‌دلیل تبادل جهت مصارف مختلف و همچنین فرسودگی ناشی از مدت زمان ذخیره سازی, نیاز به احیا دوره‌ای دارند. درصورت عدم احیا به‌موقع, دستیابی به مزایای بالقوه سرمایه گذاری زیربنایی در نگهداری ژرم پلاسم به روش برون رویشگاهی (ex situ) ممکن نخواهد بود. پیش‌بینی طول عمر بذرها بر پایه معادله قوه‌نامیه بذر استوار است. این معادله دارای چهار ضریب می‌باشد که برای هر گونه اختصاصی هستند. هدف این تحقیق تعیین ضرایب معادله قوه‌نامیه و استفاده از آنها برای پیش‌بینی مدت مفید نگهداری بذر و در نتیجه برآورد زمان تکثیر و احیا بذر گونه‌های مهم دارویی شامل دو گونه آویشن (T. daenensis Thymus fedtschenkoi,), دو گونه نعناع (Mentha pulegium, M. longifolia), یک گونه مریم‌گلی (Salvia virgata) و یک گونه مریم نخودی (Teucrium polium) بود. ابتدا بذرها در سه محیط با رطوبت نسبی 20, 40 و 60 درصد به تعادل رطوبتی رسیدند و درصد رطوبت آنها اندازه گیری شد. این بذرها در پاکتهای نایلونی مهر و موم شده و در دماهای 30, 35 و 40 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. به فواصل یک ماه از آنها تست جوانه‌زنی با سه تکرار به‌عمل آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل برای برآورد ضرایب معادله قوه‌نامیه (KE, Cw, CH, CQ) مورد استفاده قرار گرفتند. بیشینه و کمینه طول عمر برآورد شده به ترتیب در گونه‌های T. fedtschenkoi وM. pulegium مشاهده شد. در صورتی ‌که قوه‌نامیه اولیه این نمونه‌ها در بدو ورود به بانک ژن 100 درصد باشد و با رطوبت هشت درصد در شرایط کلکسیون فعال (دمای 5 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شوند به‌ترتیب 241 سال بعد برای احیا بذر T. fedtschenkoi و 22 سال بعد برایM. pulegium باید اقدام شود. ضریب KE برای گونه‌های T. daenensis, T. fedtschenkoi, M. pulegium, M. longifolia, S. virgata و T. polium به‌ترتیب 14/5, 18/7, 312/4, 06/4, 29/4 و 72/4 بدست آمد که براساس آنها می‌توان زمان مناسب احیا بذر در این گونه‌ها را برآورد نمود.

لینک کمکی