بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس گياهان دارويي بيلهر، چوير و زيره ايراني ( Dorema aucheri ، Ferulago angolata و Bunium persicum) در استان کرمان (ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس گياهان دارويي بيلهر, چوير و زيره ايراني ( Dorema aucheri , Ferulago angolata و Bunium persicum) در استان کرمان (ايران) :


تعداد صفحات : 13

در این تحقیق سه گونه بیلهر, چویر و زیره ایرانی (Ferulago angulata, Bunium persicum, Dorema aucheri) در تابستان 1391 از ارتفاعات شهرستان بردسیر استان کرمان, در مرحله میوه‌دهی جمع‌آوری و در سایه خشک شد. از دو گیاهFerulago angulata و Bunium persicumبا روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس‌گیری و از گیاه Dorema aucheri با استفاده از هگزان عصاره‌گیری شد. ترکیب‌های شیمیایی گیاهان توسط روش کروماتوگرافی گازی متصل به شناساگر طیف نگار جرمی (GC-MS) شناسایی شد. مهمترین ترکیب‌های شیمیایی عصاره گیاه D. aucheri شامل دی‌اتیل فتالات (15/79 درصد) و دی بوتیل فتالات (73/5 درصد), در گونه F. angulata به‌ترتیب بتا-اوسیمن (02/40 درصد), آلفا-فلاندرن (47/14 درصد) و بتا- فلاندرن (43/14 درصد) عمده‌ترین ترکیب‌های اسانس و در اسانس گیاه زیره کرمانی نیز به‌ترتیب: کومین آلدئید (53/20 درصد), گاما-ترپینن (93/23 درصد), 3-کارن-10-آل (99/27 درصد) و 2-کارن-10-آل (49/9 درصد) از مهمترین ترکیبات اسانس گیاه گزارش شد.

لینک کمکی