بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي گياه درمنه کوهي .( Artemisia aucheri Boiss ) بر جوانهزني و رشد اوليه بادام کوهي ( Amygdalus scoparia

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي گياه درمنه کوهي .( Artemisia aucheri Boiss ) بر جوانهزني و رشد اوليه بادام کوهي ( Amygdalus scoparia :


تعداد صفحات : 14

این تحقیق با هدف تعیین اثر دگرآسیبی عصاره آبی درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه بادام کوهی (Amygdalus scoparia) و به‌صورت آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار عصاره آبی اندام هوایی درمنه کوهی در پنج غلظت 15, 30, 45, 60 و 75 گرم در لیتر و آب مقطر (شاهد) در سه تکرار انجام و نتایج پس از تجزیه واریانس یک‌طرفه, مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون چند دامنه‌ای دانکن به عمل آمد. نتایج نشان داد بین میانگین خصوصیات مورد بررسی بادام کوهی در تمام تیمارهای اعمالی تفاوت معنی‌داری (05/0=α) وجود دارد به‌طوری‌که آستانه تأثیرپذیری برای متغیرهای طول ریشه‌چه و وزن خشک ساقه‌چه غلظت 15 گرم در لیتر, برای متغیرهای درصد جوانه‌زنی, طول ساقه‌چه, وزن ‌تر ساقه‌چه, وزن ‌تر ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه غلظت30 گرم در لیتر و برای متغیرهای سرعت جوانه‌زنی و تعداد برگچه غلظت 45 گرم در لیتر بود. نتایج حاصل ازمقایسه میانگین‌ها نشان داد کمترین تأثیر را غلظت 15 گرم در لیتر و بیشترین تأثیر را غلظت 60 و 75 گرم در لیتر بر صفات مورد بررسی بادام کوهی نسبت به شاهد دارد.

لینک کمکی