ببررسي و مقايسه ترکيب‌هاي شيميايي اسانس اندام‌هاي مختلف گياه Helichrysum pallasii (Spreng.) Ledeb. در رويشگاه طبيعي استان تهران .

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ببررسي و مقايسه ترکيب‌هاي شيميايي اسانس اندام‌هاي مختلف گياه Helichrysum pallasii (Spreng.) Ledeb. در رويشگاه طبيعي استان تهران . :


تعداد صفحات : 10

گیاهHelichrysum pallasii (Spreng.) Ledeb. علفی چند ساله و متعلق به تیره Asteraceae که به‌عنوان ضد التهاب و ضدمیکروب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق به‌منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه, اندام‌های: گل, برگ و ریشه در زمان‌های مختلف رشد, از رویشگاه طبیعی آن واقع در منطقه گاجره (2100 متر) در استان تهران طی تابستان سال 1392 جمع‌آوری گردید. اسانس‌گیری از نمونه‌ها با استفاده از روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) و ترکیب‌های متشکله اسانس نیزبوسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی گردید. تعداد ترکیب‌های متشکله اسانس به‌ترتیب در گل 36, برگ, 26 و در ریشه 17 ترکیب شناسایی گردید که به‌ترتیب بیشترین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل شامل ای-کاریوفیلن (18 درصد), کاریوفیلن اکساید (15 درصد), بتا- بیسابولن (6/6 درصد), آلفا-هومولن (4/5 درصد) و آلفا-لانگیپینن (1/5 درصد) بود. در برگ بالاترین درصد ترکیب‌ها مربوط به کاریوفیلن اکساید (2/14 درصد), آلفا کورکومن (8 درصد), نرال (8/7 درصد), آلفا لانگیپینن (6/7 درصد), اسپاتولنول (3/6 درصد) و بتا بیسابولن (1/6 درصد) بود. در ریشه نیز ترکیب‌های کاریوفیلن اکساید (5/22 درصد), بتا بیسابولن (2/12 درصد), تیمول 9/11 درصد و مورولول (5/7 درصد) شناسایی شد.

لینک کمکی