بررسي ميزان الئوروپين در برگ رقمهاي مختلف گياه Olea europaea L. در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان الئوروپين در برگ رقمهاي مختلف گياه Olea europaea L. در استان گلستان :


تعداد صفحات : 12

برگ زیتون از جنبه دارویی در کاهش فشار خون, دیابت, سرطان و تصلب شرائین مؤثر است. در این تحقیق بر اساس طرح کاملاَ تصادفی, نمونه‌های برگ از سرشاخه‌های انتهایی و میانی شش رقم زیتون : میشن, بلیدی, کرونایکی, کنسروالیا, روغنی و زرد از دو منطقه‌ گرگان و گنبد در اردیبهشت ماه جمع‌آوری و عصاره متانولی نمونه‌ها (متانول 80 درصد) و با استفاده از روش خیساندن تهیه گردید. میزان الئوروپین عصاره‌ها توسط دستگاه HPLC اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج حاصله حداکثر مقدار الئوروپین در برگ‌های میانی رقم روغنی گنبد با میانگین (803/29 میلی‌گرم بر گرم) وجود داشت. زیتون در شرایط محیطی گنبد با دارا بودن اقلیم نیمه خشک ومیانگین نزولات جوی کمتر و میانگین دمای بالاتر نسبت به اقلیم مدیترانه‌ای گرگان, تحت تنش بوده و در منطقه گنبد نسبت به گرگان, مواد مؤثره و میزان الئوروپین بیشتری تولید می‌شود. همچنین میزان ماده آلی در گنبد نسبت به گرگان کمتر است اما در مورد سایر پارامترهای خاک تفاوت قابل توجهی بین این دو منطقه وجود نداشت.

لینک کمکی