بررسي مورفو فيزيولوژيکي و بيوشيميايي برخي از - اکوتيپهاي گياه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مورفو فيزيولوژيکي و بيوشيميايي برخي از - اکوتيپهاي گياه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور :


تعداد صفحات : 10

در این تحقیق 50 توده از گیاه سیر از استان‌های مهم سیرکاری ایران شامل زنجان, همدان, گیلان, مازندران و مشهد جمع آوری و پس از مقایسات اولیه خصوصیات ظاهری پیاز (قطر, رنگ و تعداد سیرچه‌ها در هر پیاز) تعداد 20 توده متفاوت, غربال و در شرایط گلدانی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت گردید. در انتهای فصل رشد صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته, تعداد برگ در بوته, وزن تازه پیاز, قطر پیاز, تعداد سیرچه در هر پیاز و وزن خشک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. تاریخ گلدهی, تشکیل گل, نوع گل, تعداد سیرچه‌های هوایی, وزن تازه و وزن خشک آنها به همراه ساختمان گل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تندی در توده‌های مورد مطالعه با استفاده از سنجش محتوی پیرویک اسید (PA) به روش اسپکتروفتومتری, مورد مقایسه و سنجش قرار گرفت. آنالیز واریانس نشان داد که اثر ژنوتیپ در تمامی صفات مورد مطالعه از نظر آماری بطور معنی‌داری متفاوت بودند. عملکرد (وزن تر پیاز) همبستگی مثبتی با ارتفاع گیاه, قطر پیاز و ارتفاع پیاز سیر نشان داد. بین میزان تندی و وزن خشک کل, همبستگی مثبت و بالایی مشاهده گردید. تجزیه خوشه‌ای, ارقام مورد مطالعه را در 3 گروه مختلف قرار داد که تطابق بسیار بالایی با مناطق جغرافیایی مورد کاشت نشان داد.

لینک کمکی