طراحي مدل مشارکت شرکتهاي دانش بنيان طي مطالعات برنامه ريزي شهري در راستاي تأمين نيازهاي تکنولوژيک راه آهن شهري ( مورد مطالعه : شرکت متروي تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي مدل مشارکت شرکتهاي دانش بنيان طي مطالعات برنامه ريزي شهري در راستاي تأمين نيازهاي تکنولوژيک راه آهن شهري ( مورد مطالعه : شرکت متروي تهران ) :


تعداد صفحات : 18

توسعه مترو در راستای رفع معضل آلودگی های زیست محیطی, به شدت وابسته به تکنولوژی می باشدکه عموما وارداتی و بسیار هزینه بر است. لذا تدبیر اساسی در شرایط تحریم فعلی, توسعه تکنولوژی مرتبط با مترو و بومی سازی آن است که نیازمند مشارکت اثر بخش شرکتهای دانش بیان داخلی می باشد. در این مقاله به طراحی مدل بهینه مشارکت بر اساس روش کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته و نظریه داده بنیاد برای مدل پرداخته شده است . شرکت کنندگان در پژوهش 15 نفر از خبرگان, مدیران شهری, دانشگاهیان متخصص و مدیران شرکتهای دانش بیان بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. روش تحلیل داده ها کد گذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد است. یافته های تحقیق بعد از مقایسه پاسخ های مصاحبه , مفاهیم مشابه از آنها استخراج شد. با انجام دادن این مرحله از تحقیق در پاسخ به شرایط علّی (نیروی انسانی, ساختار شرکت, تحقیق و توسعه, کارگروهی, نیازسنجی تکنولوژی مترو , بهبود عملکرد ) در پاسخ به زمینه (مشوق ها, پذیرش شرکتهای دانش بیان, ارتباطات صنعتی) و در پاسخ به راهبرد ها (ظرفیت جذب فناوری , رقابت گرایی) و در پاسخ به پیامدها (تامین تکنولوژِیکی, تولید, اشتغال, خود کفایی صنعتی و هزینه), استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می-دهد ابعاد مشارکت‌ شرکت‌های دانش بنیان در بحث حمل و نقل و به خصوص مترو گسترده می‌باشد و می‌تواند موجبات توسعه مترو اثرات آن را بهتر فراهم کند.

لینک کمکی