تحليل اثرات ظرفيت‌سازي اجتماعي بر بهبود مديريت توسعه روستايي (مطالعه موردي: شهرستان گرمي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل اثرات ظرفيت‌سازي اجتماعي بر بهبود مديريت توسعه روستايي (مطالعه موردي: شهرستان گرمي) :


تعداد صفحات : 21

ظرفیت‌سازی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و مدیریت توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود؛ و به خوداتکایی مردمی, دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی, خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک, دسترسی به درآمدها, داریی‌ها و تسهیلات اعتباری, دسترسی به دانش و فن‌آوری و وجود یک فضای مشارکتی در تمامی جنبه‌های تلاش انسانی منتهی می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات ظرفیت‌سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه روستایی شهرستان گرمی است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش, شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان گرمی می‌باشد (37653=N), که از این میان تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS, پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق73/0 الی 82/0 بدست آمد. در نهایت, یافته­های استنباطی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای آموزشی و ترویجی, اعتماد به نفس, کیفیت زندگی, انسجام اجتماعی, خدمات اجتماعی, مهارت‌های فنی و مدیریتی, تقویت تعاملات اجتماعی و تقویت تشکلات مردمی با بهبود مدیریت توسعه روستایی رابطه معنی‌داری و جود دارد و این نتیجه حاصل شد که ظرفیت سازی اجتماعی به بهبود شاخص‌های اقتصادی, اجتماعی, نهادی و محیطی مناطق روستایی منتهی می‌شود.

لینک کمکی