تحليل فضايي رشد هوشمند مناطق شهري با استفاده از تکنيک هاي Waspas - Fuzzy Topsis (مطالعه موردي: شهر کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل فضايي رشد هوشمند مناطق شهري با استفاده از تکنيک هاي Waspas - Fuzzy Topsis (مطالعه موردي: شهر کرمان) :


تعداد صفحات : 22

رشد هوشمند شهری بیان کننده آن نوع از توسعه است که در آن ترویج حیات مدنی و سرزندگی اجتماعی, حمل و نقل عمومی و کاستن از اثرات نامطلوب زیست محیطی, در صدر ملاحظات برنامه­ریزان و طراحان شهری قرار می­گیرد و احیای شهر به عنوان محیط سالم و فعال که بتواند آینده­ای مطلوب را برای تمام شهروندان تامین نماید. هدف مقاله حاضر, سنجش توزیع فضایی شاخص­های رشد هوشمند شهری در شهر کرمان می­باشد. روش شناسی تحقیق, توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده­ها از مدل­های کمی وکیفی برنامه­ریزی Waspas و FuzzyTopsisاستفاده شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک چند شاخصه fuzzytopsis نشان می­دهد, مناطق شهر کرمان از نظر رشد هوشمند شهری به ترتیب منطقه یک (رتبه 3) با مقدار (462/0)؛ منطقه دو( رتبه 1) با مقدار (643/0)؛ منطقه سه (رتبه2) با مقدار (559/0)؛ و منطقه چهار (رتبه4) با مقدار (441/0) را داراست. نتایج به دست آمده از تکنیک Waspasنشان می­دهد از نظر شاخص­های کالبدی, مناطق4,3,2,1 به ترتیب رتبه­های 4,2,1,3؛ از نظر شاخص­های اقتصادی - اجتماعی, مناطق 3,2,1 و4 به ترتیب رتبه­های 4,3,1,2 ؛ از نظر شاخص­های زیست محیطی, مناطق 1,2,3,4 به ترتیب رتبه­های 2,3,4,1 و در نهایت با استفاده از شاخص­های دسترسی,مناطق 4,3,2,1 به ترتیب رتبه­های 2, 1, 3, 4 را به دست آوردند.

لینک کمکی