ارزيابي توان اکولوژيکي توسعه شهري با استفاده از روش ANP و منطق فازي در GIS (مطالعه موردي: شهر جديد بهارستان (اصفهان))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي توان اکولوژيکي توسعه شهري با استفاده از روش ANP و منطق فازي در GIS (مطالعه موردي: شهر جديد بهارستان (اصفهان)) :


تعداد صفحات : 26

آنچه در فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک مد نظر قرار می گیرد, تاثیر متقابل منابع اکولوژیک پایدار و ناپایدار است که به صورت ویژگی های هر اکوسیستم خرد اثرات متقابل بر یکدیگر و محیط زیست می‌گذارند؛ لذا ذکر این نکته ضروری است که بهره مندی از طبیعت به گونه‌ای که کمترین زیان به محیط وارد شود و در کنار آن بهترین بهره‌وری برای انسان به دست آید, مدنظر است. به همین منظور با توجه به هدف اصلی در این تحقیق, شهر جدید بهارستان واقع در استان اصفهان, جهت ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه شهری بر اساس اصول آمایش سرزمین, با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس ابتدا مطالعات پایه انجام و نقشه‌های موضوعی منطقه تهیه و سپس رقومی سازی شد‌. آنگاه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با استفاده از نقشه توپوگرافی در محیط Arc gis 10.2 تولید شد. سپس با همپوشانی و تلفیق نقشه‌های ارتفاع, شیب, جهت, انواع خاک, بافت خاک, عمق خاک, پوشش گیاهی, زمین شناسی, کاربری اراضی, اقلیم و فاصله از گسل با روش‌های ANP و منطق فازی در محیط Arc gis 10.2, نقشه توان اکولوژیکی توسعه شهری تهیه شد. نتایج کلی بیانگر آن است که کل محدوده‌ی توسعه با مساحتی حدود 068/3264 هکتار در قسمت جنوب شرقی و شمالی بهارستان قرار دارد که با تدقیق این محدوده و در نظر نگرفتن محدوده‌هایی که در ارتباط با تأمین اراضی مناسب توسعه کارآیی ندارند, محدوده‌ای حدود 717/2800 هکتار جهت برنامه‌ریزی توسعه‌ی آتی شهر بهارستان در نظر گرفته ‌شده است

لینک کمکی