قابليت سنجي توسعه گردشگري روستايي با تأکيد بر رويکرد توسعه پايدار (مورد مطالعه: بخش تخت سليمانِ تکاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن قابليت سنجي توسعه گردشگري روستايي با تأکيد بر رويکرد توسعه پايدار (مورد مطالعه: بخش تخت سليمانِ تکاب) :


تعداد صفحات : 22

گردشگری روستایی به عنوان رویکردی جدید برای توسعه نواحی روستایی و حفاظت از محیط زیست, امروزه جایگاه چشمگیری یافته است. این تحقیق, به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش, توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه بخش تخت سلیمان بوده است. حجم نمونه, شامل 357 خانوار بوده که با استفاده از جدول مورگان مشخص‌شده است. تحلیل اطلاعات با نظر سنجی از ساکنان روستایی با استفاده از مدل ترکیبی AHP-SWOT(A’WOT) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مناسب ترین راهبرد برای توسعه گردشگری روستایی در محدوده مورد مطالعه, راهبرد تدافعی(WT) با امتیاز 6143/0است. بر این اساس لازم است اقداماتی نظیر تدوین مقررات جدید برای نگهداشت محیط زیست, آثار تاریخی و جلوگیری از برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه, بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در صنعت گردشگری و ایجاد زیرساخت ها و تسهیلات مناسب, توسعه و ترویج برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به ساکنان بومی در زمینه گردشگری, آموزش افراد متخصصین برای استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و انسانی, بازاریابی و تبلیغات پتانسیل های گردشگری در سطح محلی, ملی و فراملی انجام گیرد.

لینک کمکی