رابطه بين اشتراک دانش و گرايش به نوآوري سازماني در دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين اشتراک دانش و گرايش به نوآوري سازماني در دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل :


تعداد صفحات : 21

هدف این پژوهش بررسی رابطه بين اشتراک دانش و گرايش به نوآوري سازماني در دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف, این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه فناوری نوین آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پرسش نامه رفتار به اشتراک گذاری دانش بهلول (1392) و پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی که ترکیبی از پرسش نامه های جیمنز-جیمنز و دیگران (2006), پنیادز (2006), پراجگو و سوهل (2006) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون, رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تحلیل شد. بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رفتار اشتراکی, تمایل به اشتراک دانش و باورهای کنترلی نوآوری سازمانی کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند.

لینک کمکی