هم سنجي اثربخشي رويکرد خانواده‌درماني بوئن و مدل مک مستر بر بي‌آلايشي، تنظيم شناختي هيجان و کارکرد خانواده در زوجين درخواست‌کننده طلاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن هم سنجي اثربخشي رويکرد خانواده‌درماني بوئن و مدل مک مستر بر بي‌آلايشي, تنظيم شناختي هيجان و کارکرد خانواده در زوجين درخواست‌کننده طلاق :


تعداد صفحات : 32

پژوهش حاضر با هدف هم سنجی اثربخشی خانواده­درمانی بوئن و مک مستر بر بی‌آلایشی, تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق صورت گرفت. روش پژوهش, نیمه آزمایشی به شیوه پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین درخواست‌کننده طلاق ارجاع داده‌شده از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره شهر رشت در سال 1396 بودند. از این جامعه 48 نفر از زوجین با داشتن ملاک­های ورود به پژوهش, به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه 16 نفره قرار گرفتند؛ ولی به دلیل افت آزمودنی­ها, تعداد نفرات هر گروه به 10 نفر رسید. دو رویکرد خانواده­درمانی بوئن و مک­مستر در گروه‌های آزمایش به مدت 8 نشست 2 ساعته اجرا شد و گروه گواه, درمانی دریافت نکرد. پس از پایان نشست‌ها, از هر سه گروه پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه گرفته شد. ابزارهای مورداستفاده مقیاس بی‌آلایشی واکر و تامپسون, تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و سنجش کارکرد خانواده اپشتاین بودند. برآیندهای تحلیل کوواریانس چند­متغیری نشان داد خانواده­درمانی بوئن و مک­مستر بر بی‌آلایشی, تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده تأثیر معنی‌داری داشته است (001/0>P). همچنین, برآیندهای آزمون تعقیبی نشان داد میان اثربخشی رویکرد بوئن و مک مستر, بر بی‌آلایشی, تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. با­ توجه به یافته­های پژوهش به مشاوران و روانشناسان پیشنهاد می­شود متغیرهای بی‌آلایشی, تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده را در کار با زوجین درخواست‌کننده طلاق موردتوجه قرار دهند.

لینک کمکی