آسيب شناسي و طرح احيا منظر شهري ميدان شنب غازان تبريز ( با استفاده از روش فيليپ ثيل )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آسيب شناسي و طرح احيا منظر شهري ميدان شنب غازان تبريز ( با استفاده از روش فيليپ ثيل ) :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه محیط سالم برای زندگی انسان از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. لذا ضروری است که طراحان, مسیولان و متخصصان آن را به گونه ای طراحی کنند که شرایط زندگی و زیستن در آن همواره از نظم, منطق و زیبایی لازم برخوردار باشد. منظر از دل زمینه محیطی, فرهنگی و تاریخی خود به وجود می آید. محله شنب غازان تبریز در هر دوره تاریخی معلول شرایط اجتماعی, اقتصادی, سیاسی زمان خود بوده است. این محله بالاخص میدان شنب غازان تفسیری بر وقایعی که در دوره شکل گیری بر آن گذشته, می باشد. این نوشتار با هدف آسیب شناسی و ایجاد منظر ذهنی مطلوب و تعدیل نگاه منفی نسبت به بافت های فرسوده شهری و بخشیدن حیات و سرزندگی اجتماعی به محله مورد بررسی می پردازد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مرور ادبیات موجود منظر شهری به بررسی نقش میزان خوانایی و تعین فضایی در ایجاد منظر ذهنی مطلوب, به عنوان ابزاری جهت کنترل و مدیریت منظر شهری پرداخته و سپس با استفاده از نمونه موردی, میدان شنب غازان, ابزار معرفی شده را به صورت عملی مورد استفاده قرار داده است. یافته ها نشان دهنده وجود وضوح نسبی و فضاهای قابل حدس در منظر شهری میدان می باشد. در نهایت عناصری ( به شکل سطوح, صفحه ها و اشیا ), با بهره گیری از متن محله پیشنهاد گردید, تا در کنار احیا و ارتقا کیفیت منظر شهری میدان به فضاهایی با وضوح کامل منجر گردد.

لینک کمکی