مقاله کنش هاي اجتماعي زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اينترنت و ماهواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنش هاي اجتماعي زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اينترنت و ماهواره :
تعداد صفحات :111

مقاله حاضر, حجاب را به عنوان نوعی کنش در نظر گرفته و به بررسی آن در قالب 4 نوع سبک کنشی مطابق با نظریه وبر می پردازد. امروزه, به ویژه تحت تأثیر اینترنت و ماهواره, در نگرش سنتی نسبت به حجاب, تغییراتی رخ داده است. بر این اساس سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا در نتیجه این تغییرات, انگیزه اصلی زنان و دختران در رد و یا قبول حجاب مطابق با نظریه وبر, بر چه سبک کنش اجتماعی استوار است؟ جامعه آماری تحقیق حاضر را دختران و زنان ساکن در سه منطقه تهران (2, 10 و 18) تشکیل می دهد که 358 نفر به عنوان نمونه تحقیق با روش نمون هگیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین سبک کنش اجتماعی مؤثر در رعایت حجاب, کنش ارزشی دینی بوده و سبک مؤثر در رد آن, کنش ارزشی سکولار است. همچنین نتایج نشان می دهند که مصرف ماهواره و اینترنت در سبک کنش ارزشی (دینی و سکولار) مؤثرند؛ بدین ترتیب که با افزایش ساعات مصرف با هدف تفریح و سرگرمی, کنش دینی نسبت به حجاب, کاهش و کنش ارزشی سکولار نسبت به آن افزایش می یابد.

لینک کمکی