مقاله عوامل مؤثر در احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه ي موردي: پارک ائل گلي تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر در احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه ي موردي: پارک ائل گلي تبريز) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :58

امروزه, امنیت یکی از نیازهای اساسی اجتماعات انسانی بوده و در برنامه ریزی شهری به مقوله ی امنیت زنان در فضاهای شهری توجه ویژه ای می شود. این تحقیق با هدف بررسی احساس امنیت زنان و عوامل اجتماعی و کالبدی مرتبط با آن در پارک ائل گلی تبریز انجام شده و در آن نمونه ی 277 نفری از زنان بالای 15 سال مصاحبه شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بین عوامل فرم فضا, اطلاعات محیطی گمراه کننده, نور, آلودگی محیطی, میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی, کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین پیرامون پارک و عوامل اجتماعی استفاده کنندگان از قبیل سن, شغل, تحصیلات با میزان احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد. همچنین عامل نور بیشترین تأثیر و عامل فعالیت ها و کاربری زمین کمترین تأثیر را در احساس امنیت زنان دارد. دیگر اینکه بین فرم فضا, وجود اطلاعات محیطی گمراه کننده, نور, آلودگی محیطی, میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی و کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین و احساس امنیت زنان همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. تغییر در طرح فضاهای مسکونی و تجاری و فضاهای عمومی و ایجاد محیط های قابل پیشگیری از جرم, نیازمند مدیریت, طراحی یا دست کاری محیط برای ایجاد یک سیستم روشمند است. این امر مستلزم آن است که برنامه ریزان و طراحان شهری در خلق فضاهای مناسب, که امکان بروز و حضور همه ی گروه ها و ایجاد شهر سالم را به وجود می آورد, بکوشند.

لینک کمکی