مقاله رابطه ي بين دينداري و مصرف نمايشي زنان شهر تهران (مطالعه ي موردي منطقه ي 5)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه ي بين دينداري و مصرف نمايشي زنان شهر تهران (مطالعه ي موردي منطقه ي 5) :
تعداد صفحات :45

با توجه به روند فزاینده ی مصرف نمایشی و منزلتی در جامعه و پیامدهای که این نوع مصرف برای جامعه و خانواده ها دارد, مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی در بین 383 نفر از زنان ساکن منطقه ی 5 شهر تهران می پردازد. نتایج نشان داد گرچه میزان مصرف نمایشی بین بیشتر پاسخ گویان پایین و کمتر از حد میانگین است, اما میزان آن در بین قریب به یک چهارم پاسخ گویان در حد بالاست. در ضمن, میزان دینداری زنان در حد متوسط است. علاوه بر این, ضمن آنکه همبستگی ضعیف و منفی میان دینداری و ابعاد آن با مصرف نمایشی زنان شهر تهران وجود دارد, ابعاد پیامدی, اخلاقی, تجربی و مناسکی به ترتیب بیشترین نقش را در پیش بینی تغییرات مصرف نمایشی زنان شهر تهران داشته اند. ابعاد اعتقادی و شرعی نیز از تحلیل نهایی خارج شده و فاقد نقش پیش بینی کننده در مصرف نمایشی زنان بوده اند.

لینک کمکی