مقاله پيش بيني باروري کل ايران تا افق 1404، مبتني بر ديدگاه توسعه اي و سناريوهاي اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش بيني باروري کل ايران تا افق 1404, مبتني بر ديدگاه توسعه اي و سناريوهاي اقتصادي :
تعداد صفحات :68

کمتر نظریه ای در اقتصاد مرسوم وجود دارد که بتواند تغییرات شاخص های اجتماعی مانند باروری کل را بر اساس تغییرات متغیرهای اقتصادی تبیین کند. نظریه ی تحول فرهنگی اینگلهارت, تغییرات اجتماعی با منشأ اقتصادی را در یک فرآیند زمانی تبیین و تئوریزه میک‌ند. بر این اساس, مقاله ی حاضر م یکوشد تا باروری کل را بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن, در قالب 3 سناریوی اقتصادی ادامه ی روند کنونی, تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و دست یابی به اهداف چشم انداز 1404 , مبتنی بر نظریه ی اینگلهارت, الگوسازی و تا افق 1404 پیش بینی کند. نتایج نشان داد که تحت هر یک از سناریوهای اقتصادی, باروری کل, روند کاهنده را ادامه خواهد داد که تأیید کننده ی نظریه ی اینگلهارت در خصوص خیزش ارزش های فرامادی است. طبقه بندی O15, O11,E31, E21,C45, C53, C22 : JEL

لینک کمکی