مقاله به کارگيري روشهاي سلسله مراتبي و فازي در مکانيابي پالايشگاه نفت تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله به کارگيري روشهاي سلسله مراتبي و فازي در مکانيابي پالايشگاه نفت تبريز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :63

شهر تبریز, یکی از شهرهای متروپل صنعتی و تجاری واقع در شمال غرب ایـران است. هدف اصلی مطالعه حاضر, انجام تحلیلهای مکانی با بهرهگیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی محدودههای بهینه با حداقل آثار سو محیطزیستی برای محـل پالایشـگاه نفت تبریز است. به همین منظور, ابتدا لایههای متعدد اطلاعاتی نظیر نقشه شیب, کاربری اراضی, زمین لغزش, خطوط ارتباطی, فاصـله از مراکز شهری, محدودههای حفاظتی, مناطق مسکونی, نوع کاربری حاضر و هیدرولوژی وارد نـرم افزارهـای ادریسـی و آرک جـی آی اس شدند و پایگاه اطلاعاتی ویژهای تشکیل شد. سپس, در مرحله دوم لایههای رقومی بر اساس استانداردهای موجود وزندهی و طبقـه بنـدی شدند. در مرحله سوم, با هدف یافتن مکانهای مناسب برای محل پالایشگاه نفت, الگوریتمهای مختلف تصمیمگیری چند معیـاره تحلیلـی نظیر تحلیل سلسله مراتبی, ترکیب وزنی خطی بر لایههای موجود اعمال شد. نتایج این مطالعه بهترین مکانها را برای تاسیس پالایشـگاه نفت در منطقه, نشان میدهد. از این رو, با استفاده از این روش در ارزیابی آثار محیطزیستی میتوان به صورت تصویری میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت هر نوع توسعه را بر محیط نشان داد.

لینک کمکی