مقاله ارائه مدل جديد تلفيقي مکان يابي مبتني بر منطق فازي و تحليل سلسله مراتبي در محيط GIS (نمونه موردي شهرک صنعتي بيرجند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل جديد تلفيقي مکان يابي مبتني بر منطق فازي و تحليل سلسله مراتبي در محيط GIS (نمونه موردي شهرک صنعتي بيرجند) :
تعداد صفحات :24

یکی از عوامل کلیدی در برنامهریزی های توسعه منطقه ای, مکان یابی محل مناسب استقرار مناطق صنعتی است. امروزه استفاده از داده های مکانی و تحلیل درست این داده ها برای بهره گیری در مکانیابی مناسب شهرکهای صنعتی با اهمیت بوده و از رشـد فزاینـده ای در سـطح تحقیقات روز, برخوردار شده است. بنابراین تعیین تابع تلفیقی مناسب در طراحی و اجرای GIS کاربردی برای مکان یـابی بهینـه و مناسـب ضروری و اجتناب ناپذیر است. توابع تلفیقی از انواع توابع تجزیه و تحلیل مکانی GIS هستند که امکان انتخاب مکان بهینه را بـا اسـتفاده از نقشه های ورودی و از طریق عملگرهای تلفیقی فراهم میکنند. این توابع از لحاظ نحوه عملکـرد بـه انـواع مختلفـی ماننـد بـولین , AHP, همپوشانی شاخص, منطق فازی, ژنتیک و وزن های نشان دهنده تقسیم می شوند. در این تحقیق ابتدا شاخصها و معیار های مناسب برای مکانیابی شهرکهای صنعتی تعیین و سپس آمـاده بـرای ورود بـه توابـع فـازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط های Export Choice ,Arc Sdm شد. پس از آن نتایج و دقت عملکـرد ایـن دو روش مـورد بررسـی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان, برتری و دقت مدل فازی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید.

لینک کمکی