مقاله تحليل تغييرات کمي و کيفي فضايسبز منطقه يک شهر تبريز در فاصله سالهاي 8631تا 8611شمسي با استفاده از سامانه سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تغييرات کمي و کيفي فضايسبز منطقه يک شهر تبريز در فاصله سالهاي 8631تا 8611شمسي با استفاده از سامانه سنجش از دور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف از این مطالعه, بررسی تغییرات فضایسبز با تاکید بر تغییرات سرسبزی فضایسبز منطقه 1شهرداری تبریز در یک دوره زمانی 11ساله ( )1930-1903با استفاده از سامانه سنجش از دور میباشد. در این پژوهش, برای مدلسازی توسعه فیزیکی منطقه یک شهر تبریز ازروند تغییرات فضایسبز تصاویر چند زمانهای سنجنده TMو + ETMدر سالهای 1930تا 1903همراه با نقشههای رقومی استفاده شد.نقش تخریبی گسترش کاربری مسکونی و شبکه حمل و نقل شهری در کاهش چشمگیر فضایسبز منطقه یک تبریز بسیار حایز اهمیتبوده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد, در دوره 11ساله ( )1903-1930تحت بررسی, مساحت فضایسبز منطقه موردنظر از 122/31هکتار در سال 1930به 108/02هکتار در سال 1903تقلیل یافته و به عبارتی نشاندهنده کاهش تقریبی 98درصدی فضایسبز اینمنطقه است. این رقم, کاهش کاربری فضایسبز در حالی است که در این دوره زمانی بلوکهای ساختمانی (اراضی ساخته شده) از مساحت281/13هکتار در سال 1930به 320/10هکتار در سال 1903و همچنین شبکه حمل و نقل شهری در این منطقه از 181/31هکتار درسال 1930به 131/10هکتار در سال 1903رشد داشته است. بدین منظور, راهکارهای مدیریتی در راستای بهرهگیری از فرصتهایموجود و توسعه فضایسبز منطقه یک تبریز ارایه شد که از مهمترین این اقدامها میتوان به تدوین طرح جامع فضایسبز شهر تبریز اشارهکرد.

لینک کمکی