مقاله تبارشناسي زيرگونه هاي گرگ براساس نشانگرهاي ميتوکندريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبارشناسي زيرگونه هاي گرگ براساس نشانگرهاي ميتوکندريايي :
تعداد صفحات :17

ساختار ژنتیکی جمعیت گرگ در سطح دنیا تحت تأثیر وقوع تجزیه شدن جمعیت و نوسان‌های جمعیتی در طی دوره‌های یخبندان قرار گرفته است. با توجه به پراکندگی گسترده گرگ در ایران و نیاز به شناسایی دقیق گونه‌ها در برنامه‌های حفاطتی, در این مطالعه جایگاه و روابط زیرگونه‌های احتمالی گرگ در ایران Canis lupus pallipes, Canis lupus cubanensis و Canis lupus lupus با سایر زیرگونه‌های موجود در دنیا, بر اساس توالی کامل ژن‌های سیتوکروم b, ناحیه کنترل, ژن ND1 و ژن CO1 دی‌ان‌ای میتوکندری که از نقاط مختلف دنیا در ژن بانک ثبت شده بودند, مورد بررسی قرارگرفت. تباربندی براساس توالی‌های مربوط به هر یک از ژن‌ها انجام شد و هاپلوتیپ‌های مشترک براساس چهار ژن ذکر شده در بالا تعیین شدند و در نهایت شبکه هاپلوتیپی ترسیم گردید. نتایج نشان داد که زیرگونه Canis lupus lupus از هاپلوتیپ‌های قدیمی با پراکندگی بالا در منطقه خاورمیانه و اروپا محسوب می‌شود و با سایر زیرگونه‌های موجود در دنیا ارتباطات پیچیده‌ای دارد. همچنین در تباربندی زیرگونه‌های گرگ ناحیه کنترل و ژن سیتوکروم b نسبت به ژنCO1 و ND1, اختلاف بین هاپلوتیپ‌ها را بهتر نمایان کردند.

لینک کمکی