مقاله ارزيابي LC50فلزات سنگين روي، مس و جيوه در ماهي گامبوزيا (Gambusia holbrooki)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي LC50فلزات سنگين روي, مس و جيوه در ماهي گامبوزيا (Gambusia holbrooki) :
تعداد صفحات :13

برخی از فلزات سنگین در غلظت‌های پایین ضروری‌اند؛ امّا در اغلب موارد دارای آثار سمی هستند و با تجمع در اندام‌های مختلف موجودات آبزی باعث آسیب دیدن بافت‌ها و اختلال در رشد و تکثیر آنها می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی میزان سمی بودن فلزات سنگین روی, مس و جیوه در محیط آبی باسختی 350 میلی‌گرم در لیتر کربنات کلسیم در ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) است. آزمایش‌هایی در قالب طرحی کاملاً تصادفی به وسیله روی, مس و جیوه به ترتیب با 5, 5 و 6 تیمار و هر کدام در 3 تکرار انجام شدند. تحقیق در این پژوهش به شیوه آزمایشگاهی- تحلیلی صورت گرفت. افزایش غلظت کلرید مس از 31/0 به 62/0 میلی‌گرم در لیتر, افزایش غلظت سولفات روی از 100 به 120 میلی‌گرم در لیتر و افزایش غلظت کلرید جیوه از 25/0 به 5/0 میلی‌گرم در لیتر به‌عنوان محدوده بحرانی تعیین و در واقع بیشترین حساسیت (از نظر سمی بودن) در این محدوده مشاهده شد. بیشترین مرگ و میر در 24 ساعت اول روی داد که این مسئله مبین آثار حاد عناصر مورد مطالعه است. مقادیر LC50 تعیین شده نشان داد که در بین فلزات روی, مس و جیوه بیشترین سمی بودن به ترتیب مربوط به جیوه, بعد از آن مس و سرانجام روی بود.

لینک کمکی