مقاله بررسي اثرات محيطزيستي کشتارگاه نمونه تهران به روشهاي تلفيقي AHP و TOPSIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات محيطزيستي کشتارگاه نمونه تهران به روشهاي تلفيقي AHP و TOPSIS :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار محیطزیستی کشتارگاه طیور نمونه تهران به انجام رسید. بدینمنظور, از روشهای چکلیستت سنجشتی همطرازی و تکنیکهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP))8( و تکنیک ترجیح بر اساس مشتابهت بته راه حتل ایتده آل (TOPSIS))2( استفاده شد. ابتدا در روش چکلیست از طریق تجزیه و تحلیل آثار پروژه, معیارها و گزینه های مورد نظر مشخص شد. جهتت تاییتد نهتایی معیارها از پرسشنامه خبرگان مورد استفاده قرار گرفت. بهمنظور اولویتبندی معیارها وگزینته هتا و بته دستت آوردن اوزان مربوطته , از روش AHP در قالب تکنیک بردار ویژه با به کارگیری نرمافزار Expert choice استفاده شد. شاخص کل, از طریتق مجمتو حاصلضتر وزن معیارها در مقیاس معیارها در هر گزینه چک لیستت, بته دستت آمتد. از روش TOPSIS, جهتت ستنجش نتتای بته دستت آمتده از روش چکلیست استفاده شد. با تعیین معیارها و گزینهها, اوزان شاخصها محاسبه و گزینهها رتبهبنتدی شتد. نتتای مبتین آن استت کته در بعتد آلودگیهای کشتارگاه, فاضلا با وزن 271/8 در اولویت نخست و به ترتیب عوامل صدا, هتوا و بتو بتا وزن هتای 268/4,286/4 و 438/4 اولویتهای بعدی را شامل میشوند. محیط اقتصادی, اجتماعی فرهنگی با وزن 633/4 نسبت به محیط فیزیکی شیمیایی بتا وزن 297/4 و سپس محیط بیولوژیِِکی با وزن 460/4, رتبه بالاتری را کسب نموده است. در محیط اقتصادی, اجتمتاعی فرهنگتی و در خصتو کیفیتت زندگی, بهداشت با وزن 719/4 اولویت اول را کسب نموده است. در مورد محیط فیزیکی شیمیایی و در بعد اثر بر منابع آ, آ زیرزمینی با وزن 358/4 اولویت اول را کسب نموده است. در محیط بیولوژیکی و در مورد پوشش گیاهی, فضای سبزکشتارگاه با وزن 408/8 اولویت اول را به خود اختصا داده است. در پایان, بهینهسازی سیستم تصفیه پسا کشتارگاه بهعنوان مهمترین راهکار تقلیل آثار سو پیشتنهاد شتده است.

لینک کمکی