مقاله ارزيابي توان محيطزيستي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي با تأکيد بر مدلهاي کارگروه استعداديابي اراضي (مطالعه موردي: منطقه کريت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان محيطزيستي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي با تأکيد بر مدلهاي کارگروه استعداديابي اراضي (مطالعه موردي: منطقه کريت) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

ارزیابی و طبقهبندی سرزمین با مقایسه ویژگیهای اکولوژیکی هر یگان محیطزیستی با مدلهای اکولوژیکی انجام مییگییرد در ایین بیارهابتدا جدول ارزیابی توان تهیه و سپس ویژگیهای اکولوژیکی آبخیز مورد مطالعه با تک تک مدلهای اکولوژیکی مقایسه و ارزیابی صیور میپذیرد هدف از این مطالعه, ارزیابی توان محیطزیستی منطقه کریت با استفاده از ) (GISو بررسی مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضیبرای تخصیص کاربریها میباشد مدلهای اکولوژیکی مورداستفاده در این تحقیق, آمیزهای از میدلهیای مخیدوم, کیارگروه اسیتعدادیابیاراضی و شرایط اکولوژیکی حاکم بر منطقه میباشد در مدلهای کارگروه استعدادیابی اراضی معیارها واقعبینانهتر لحیا شیده و از نگیر علمی محض خودداری شده است نتایج حاکی از آن است که محدودیتهای شدید از جمله کمبود منابع آبی, تبخیر و تعرق زیاد, زلزلهخییزبودن و اقلیم خشک موجب شده است که منطقه برای بیشتر کاربریها توانی نداشته باشد از بین کاربریهیا تنهیا بیرای مرتعیداری, تفیر گسترده و حفاظت توان وجود دارد بهگونهای که کل سطح منطقه با توجه به محدودیتهای زییاد بیهعنیوان حفیاظتی ارزییابی شید بیرایکاربری تفر گسترده نیز بهشرط حفظ کاربری موجود کل منطقه دارای توان میباشد همچنین, تعداد 87واحد محیطزیستی که 10درصیدمساحت منطقه را شامل میشود, برای کاربری مرتعداری دارای توان میباشد

لینک کمکی