مقاله ارزيابي آثار محيط‌زيستي توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخريب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي آثار محيط‌زيستي توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخريب :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

از مناطقی که نیاز به پایش مداوم دارند, مناطق حفاظت شده هستند. جهت ارزیابی آثار توسعه در منطقه حفاظت شده کرکس از مدل تخریب محیط‌زیست استفاده شد. اجرای مدل تخریب در مناطق حفاظت‌ شده, مناطق آسیب‌پذیر, مقاوم در برابر فعالیت‌های انسانی, میزان تخریب ناشی از اجرای فعالیت‌ها در گذشته و امکان توسعه در آینده را به صورت کمی نشان می‌دهد. در این پژوهش, نخستین بار واحد‌های هیدرولوژیک به عنوان واحد نشانزد انتخاب شد. سپس, عناصر این مدل, شامل: شدت عوامل‌ تخریب, تراکم فیزیولوژیک و آسیب‌پذیری بوم‌شناختی در هر یک از واحدها محاسبه شد. در ادامه, برای تک‌تک این عناصر نقشه‌سازی صورت‌گرفت. پس از محاسبه پارامترهای مربوط به مدل تخریب, این پارامترها در مدل قرار‌گرفته و نقشه نهایی تخریب منطقه تهیه شد. همچنین در این پژوهش, نخستین بار به شیوه‌ای صحیح بر اساس نظریه فازی, ضرایب تخریب طبقه‌بندی شد. بدین‌ترتیب, کلیه واحدها از نظر شدت و میزان تخریب با یکدیگر مقایسه شدند و کل منطقه به 3 پهنه‌ مستعد توسعه, نیازمند بازسازی و نیازمند اقدام‌های حفاظتی تقسیم شد. با وجود وجود مناطق مستعد توسعه درجه 2 در منطقه, با توجه به الویت‌بندی صورت‌گرفته‌‌ بر اساس شرایط محلی و در نظر گرفتن مسایل اجتماعی- اقتصادی, امکان توسعه‌ بیشتر وجود ندارد.

لینک کمکی