مقاله ارزيابي آثار محيط زيستي طرح جنگل داري با استفاده از مدل تخريب (مطالعه موردي: بخش پاتم جنگل خيرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي آثار محيط زيستي طرح جنگل داري با استفاده از مدل تخريب (مطالعه موردي: بخش پاتم جنگل خيرود) :
تعداد صفحات :17

جنگل ها از جمله منابع طبیعی تجدید شونده محسوب می شوند که به دلیل برخورداری از ارزش های فراوان محیط زیستی جایگاه ویژه ای دارند. با توجه به اهمیت جنگل ها به عنوان یکی از عمده ترین منابع توسعه در کشور, اقدام های متعددی در راستای اجرای طرح های جنگل داری در ایران صورت می گیرد. بررسی سوابق موضوعی این طرح ها نشان می دهد که در برنامه ریزی های گذشته, بسیاری از آن ها بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی طراحی و بهره برداری شده اند. بنابراین, به دلیل ماهیت چند منظوره جنگل ها, نیاز است که ارزیابی آثار محیط زیستی در ارتباط با طرح های جنگل داری حتما اجرا شود. هدف از تحقیق حاضر نیز ارزیابی و سنجش میزان تخریب ناشی از فعالیت هایی است که از گذشته تا به امروز در بخش پاتم جنگل خیرود حادث شده است. بدین منظور, از مدل تخریب و مدل فازی تخریب که یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی و یکی از ابزارهای مهم در جهت کمی سازی تخریب محیط زیست محسوب می شود, استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای این مدل در بخش پاتم نشان داد که 100 درصد منطقه مطالعاتی نیازمند بازسازی است.

لینک کمکی