مقاله انديشه سياسي امام سجاد(ع )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انديشه سياسي امام سجاد(ع ) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

پرسش مقاله این است که بحران سامان سیاسی جامعه امام سجاد (ع) چه بوده است وبرای برون رقت از آن وجود مبارک امام سجاد ع چه تجویز آرمانی ارائه داده اند؟ فرضیه پژوهش بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز چنین است: «در اندیشه مبارک امام سجاد (ع) بحران, انحطاط, استبداد , بدعت و فساد بوده است دلیل بروز آن جدایی ملت از ولایت؛ آرمان, پیوند ملت و زمامداران با ولایت ؛و راه حل, نیز بازسازی حکومت حکیمانه معصوم (ع) می‌باشد.» برای بررسی جنبه زوایای پنهان جامعه زمان امام سجاد در قالب مشکل سیاسی, دلیل شناسی, آرمان شناسی و راه حل شناسی با روش پژوهش تاریخی- توصیفی ( تحلیل محتوا) تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری اطلاعات, کتابخانه‌ای است.

لینک کمکی