مقاله مقايسه سلامت روان، شادکامي و بهزيستي شخصي در زنان ميانسال با فعاليت هوازي منظم، نامنظم و غيرفعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه سلامت روان, شادکامي و بهزيستي شخصي در زنان ميانسال با فعاليت هوازي منظم, نامنظم و غيرفعال :
تعداد صفحات :24

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان, شادکامی و بهزیستی زنان میان‌سال با فعالیت هوازی منظم, نامنظم و غیرفعال است. روش پژوهش به صورت علی ـ مقایسه ای و نمونه مورد مطالعه شامل 200 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز خانه سلامت بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. 75 نفر آن‌ها دارای فعالیت هوازی منظم, 74 نفر فعالیت هوازی نامنظم و 51 نفر آن‌ها غیرفعال بودند. آزمودنی ها, پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ), پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه بهزیستی شخصی را پرکردند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنان غیرفعال, دارای اضطراب, نشانه های جسمانی و افسردگی بیشتری نسبت به زنان با فعالیت هوازی منظم و نامنظم هستند. همچنین, نتایج نشان داد که بین شادکامی, بهزیستی و سلامت روان در زنان با فعالیت هوازی منظم و نامنظم تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر, فعالیت هوازی با هر وضعیتی به خصوص اوقات فراغت می تواند موجب افزایش سلامت روان زنان گردد. در این تحقیق تفاوت معنادار شاخص های سلامت روان, شادکامی و بهزیستی بین زنان با فعالیت هوازی منظم و نامنظم با زنان غیرفعال, بیانگر تأثیر مهم فعالیت هوازی به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از اختلالات روانی و کمک به آن‌ها در سازگاری با عوامل فشارزاست.

لینک کمکی