مقاله تدوين الگوي ساختاري مديريت کيفيت جامع در فدراسيون و هيئت هاي کشتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تدوين الگوي ساختاري مديريت کيفيت جامع در فدراسيون و هيئت هاي کشتي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

هدف از انجام پژوهش حاضر,‌ بررسی الگوی ساختاری شاخصه های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی کشور بود. مدیریت کیفیت جامع شامل سازماندهی کلی ارکان و منابع سازمان برای نیل به کیفیت و برآورده کردن نیازهای مشتریان و منافع کارکنان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کمی و از حیث اجرا از نوع پژوهش­های کاربردی بود. برای جمع­آوری داده­ها, از روش توصیفی - تحلیلی در قالب پیمایش استفاده شد. آزمودنی های این پژوهش را پس از تعیین تعداد کل افراد فعال در حوزه پژوهش (380 نفر به استناد دبیرخانه فدراسیون), 157 نفر از کارشناسان نخبه کشتی کشور به صورت تصادفی تشکیل دادند. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش, از ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) که در بر گیرنده هشت مولفه مدیریت کیفیت جامع (برمبنای تحلیل عاملی اکتشافی) بود, استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ساختار تعریف شده برای مدیریت کیفیت جامع 41/64 درصد از کل واریانس را تبیین کرده و درصدهای واریانس برای هر یک از عوامل هشتگانه به ترتیب برای پشتیبانی مدیریت ارشد (51/5), ارتباط با مشتری (29/5), ارتباط با تامین کنندگان (22/3), مدیریت منابع انسانی (02/3), رفتارهای کارکنان (69/2), فرایندهای طراحی (68/2), فرایندهای تولید (43/2) و تضمین کیفیت (07/2) بود. همچنین, با توجه به شاخص­ها و خروجی­های نرم افزار لیزرل می­توان گفت که داده­ها نسبتاً با مدل انطباق دارند و شاخص­های ارائه شده, نشان دهنده آن اند که در مجموع مدل ارائه شده, مدل مناسبی است. در نهایت به نظر می رسد حصول به کیفیت و اثربخشی که دور از دسترس نباشد, داشتن تحصیلات ورزشی, سابق مدیریتی مرتبط با حوز کاری, ثبات شغلی, توجه به پویایی و تغییر نظام مند سازمان, مدیریت مبتنی بر کار انفرادی, اهمیت دادن به نظرات و تصمیمات کارکنان, ارزشیابی مداوم و دیگر عواملی که می توان آن ها را در سازمان های پویا و پیشرفته یافت, در زمره عوامل مهم کیفیت در فدراسیون کشتی ایران به شمار می آیند.

لینک کمکی