مقاله بحران‌هاي‌سياسي، شبکه‌هاي‌اجتماعي و جامعه‌پذيرى‌سياسيِ‌رسانه‌ايِ جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بحران‌هاي‌سياسي, شبکه‌هاي‌اجتماعي و جامعه‌پذيری‌سياسيِ‌رسانه‌ايِ جوانان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :42

در این مقاله, به تبیین جامعه‌شناختی تأثیر اقناع رسانه‌ای بر فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی جوانان پرداخته می‌شود. از این‌رو, براساس تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسیِ رسانه‌ای جوانان, برمبنای نظری ویلبور شرام درقالب مُدل‌های پنج‌گان مُدل اقناع سیاسیِ رسانه‌ای, مُدل آگاهی سیاسیِ پیام, مُدل ارزش سیاسیِ پیام, مُدل گرایش سیاسی پیام, مُدل گزینش سیاسیِ پیام‌های مهم, مسیرِ فرضیه‌های پژوهش مَدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین برای بر نظرسنجی و مراجعه به مخاطبان پیام‌های سیاسیِ رسانه‌ای جوانان, 368 نفر از دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با استعانت از قواعد تعیین حجم نمونه به‌عنوان نمون آماری و براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و سهمیه‌ای, به‌طور تصادفی از بین دانشکده‌های این دانشگاه انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنام هدایت شده, داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری و به‌کمک مجموع آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) پردازش شده است. یافته‌های تحقیق طبق ضریب همبستگی پیرسون (r) نشان می‌دهد که طی فرآیند بحران‌های‌سیاسی در فضای مَجازیِ شبکه‌های اجتماعی, دانشجویان پسر (نسبت به دانشجویان دختر) هم از آگاهی سیاسیِ بالاتری در پیروی از پیام‌های سیاسی برخوردارند و هم اینکه گرایش سیاسی بالاتری به پیام‌های سیاسی دارند. در عین حال, میان دانشجویان پسر و دختر از نظر جامعه‌پذیری سیاسیِ رسانه‌ای, اقناع سیاسیِ رسانه‌ایِ پیام‌های سیاسی, ارزش سیاسیِ پیام‌های سیاسی و گزینش سیاسیِ پیام‌های مهم سیاسی, تفاوت معناداری وجود ندارند. در صورتی که براساس تحلیل رگرسیون چندگانه (R) و تحلیل مسیرِ عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسیِ رسانه‌ای جهتِ نیکوئی برازش مُدل نظری, برحسب ارزش بتا (β) در مجموع 64درصد تغییراتِ جامعه‌پذیری سیاسیِ رسانه‌ایِ پیام‌های سیاسی (R2), به افزایش اقناع سیاسیِ رسانه‌ایِ پیام‌های سیاسی (54/0+), افزایش آگاهی سیاسی در پیروی از پیام‌های سیاسی (26/0+), کاهش ارزش سیاسیِ پیام‌های سیاسی (17/0-), افزایش گزینش سیاسیِ پیام‌های مهم سیاسی (17/0+) و افزایش گرایش سیاسی به پیام‌های سیاسی (10/0+), در بین دانشجویان دخترِ (16/0-) ساکن در مسکن غیرشخصی (12/0-) با حجم بالای بُعد خانوار (12/0+), در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بستگی دارد.

لینک کمکی