مقاله بررسي رابطه سابقه ورزشي با ميزان تحليل رفتگي مربيان ليگ يک و ليگ برتر فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه سابقه ورزشي با ميزان تحليل رفتگي مربيان ليگ يک و ليگ برتر فوتبال ايران :
تعداد صفحات :24

هدف از پژوهش حاضر, بررسی رابطه سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ برتر و لیگ یک فوتبال ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می‌باشد و نمونه آماری آن کلیه مربیان لیگ برتر و لیگ یک فوتبال کشور به تعداد 78 نفر مربی بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفدار بوده است و ابزار اندازه گیری, شامل پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش می باشد که دارای آلفا کرونباخ 76/0 در این تحقیق می‌باشد. از روش آماری همبستگی پیرسون, جهت تعیین ارتباط سابقه ورزشی با تحلیل رفتگی و آزمون 2χ (کای – اسکور) جهت بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی و سابقه قهرمانی مربیان لیگ یک و برتر فوتبال کشور, از روش آماریT مستقل جهت مقایسه تحلیل رفتگی در مربیان لیگ برتر و لیگ یک استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین هیچ یک از خرده مقیاس‌های تحلیل رفتگی و سابقه ورزشی مربیان, رابطه معنی دار وجود ندارد. تحلیل رفتگی شغلی درمربیان, به ویژه مربیان لیگ برتر بیشتر از لیگ یک به صورت جدی وجود دارد که قابل تامل است و به نظر می‌رسد بروز سطوح متوسط و بالاتر خستگی عاطفی در مربیان که باید ارتباط موثر و قوی با بازیکنان تحت رهبری خود ایجاد نمایند, نگران کننده است. پس, فدراسیون فوتبال می‌بایست نسبت به تغییر نگرش مربیان, بهبود رفتارهای فردی و گروهی مربیان اقدام نماید .

لینک کمکی