مقاله نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه بازاريابي گردشگري ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه بازاريابي گردشگري ورزشي :
تعداد صفحات :29

هدف از پژوهش حاضر, بررسی نقش رسانه­های جمعی در بازاریابی گردشگری ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان در سه حوزه ورزش, گردشگری و رسانه­های ورزشی تشکیل می­دادند. ابزار پژوهش, پرسشنامه استاندارد شده­ای بود که پس از تایید روایی و پایایی(90:α) توزیع گردید. داده­های 267 پرسشنامه برگشتی توسط نرم­افزار­های SPSS V.21 و Amos V.21و با استفاده از آزمون­های کولموگروف- اسمیرنف, آزمون فریدمن, تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال نبودن توزیع داده­ها را نشان می­داد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که تلویزیون در میان رسانه­های دیگر بیشترین نقش را در بازاریابی گردشگری ورزشی از دیدگاه هر سه گروه آزمودنی دارا است. همچنین در بحث بررسی عامل­ها, با توجه نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تاییدی بالاترین اهمیت مربوط به شاخص «تبلیغ رویدادها و جاذبه‌ها پس از گرفتن میزبانی در جهت جلب گردشگران» با بار عاملی 0.88 و در بین مولفه­ی بسته­های گردشگری «تشویق آژانس‌های گردشگری به استفاده از فعالیت‌های ورزشی و تفریحی در بسته‌های گردشگری» با بار عاملی 0.75 بیشترین اهمیت در توسعه بازاریابی گردشگری را ورزشی داشتند.

لینک کمکی