مقاله ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با رضايت شغلي و کيفيت خدمات داخلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با رضايت شغلي و کيفيت خدمات داخلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

ازآنجا که نقش وزارت ورزش و جوانان به عنوان مهم­ترین متولی ورزش کشور بر همگان مشهود است, بی تردید, موفقیت عملکرد این سازمان ریشه در عملکرد مجموع ادارات کل تربیت بدنی استان­ها دارد. با توجه به اینکه تاکنون تحقیقاتی در مورد توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی در سازمان­های ورزشی انجام نشده است, هدف از این مطالعه بررسی ارتباط توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان­های خراسان شمالی و رضوی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان­های خراسان شمالی و رضوی (463N=) بود که 150 نفر از آنها با روش تصادفی خوشه­ای به عنوان نمونه‌ انتخاب شدند. پس از تعیین روایی و پایایی, از پرسشنامه­های ویژگی جمعیت­شناختی, توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر, 1995), رضایت شغلی ارزیابی سازمانی میشیگان (کامان, فیچمن, جنکینس و کلش, 1979) و کیفیت خدمات داخلی (دی‌ژی, 2005) استفاده گردید. برای آزمون فرضیه­ها از همبستگی پیرسون, تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم, مثبت و معنی داری دارد. توانمندسازی روانشناختی هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیر مستقیم بر کیفیت خدمات ‌داخلی دارد. همچنینٍ رضایت شغلی تأثیر مستقیم و معنی­داری بر کیفیت خدمات داخلی دارد. در قسمت اثر کل مشخص شد بیشترین تأثیر بر کیفیت خدمات داخلی مربوط به توانمندسازی روانشناختی می باشد. ضریب تعیین متغیرهای درون­زا نشان داد که 35 درصد از واریانس کیفیت خدمات داخلی توسط متغیرهای توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی و 13درصد از کل تغییرات رضایت شغلی توسط توانمندسازی روانشناختی در بین کارکنان تبیین شده است. در نهایت, کلیه شاخص‌های برازش مدل, نشان دهنده برازش نسبتاً مطلوب مدل بودند.

لینک کمکی