مقاله ذائقه جنسيتي و اوقات فراغت مجازي (مطالعه اي بر جوانان 15-29 ساله شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ذائقه جنسيتي و اوقات فراغت مجازي (مطالعه اي بر جوانان 15-29 ساله شهر تهران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :32

همچنان که افراد یک جامعه یکسان نیستند, راهکارهای اوقات فراغت آنان نیز متفاوت است. این پژوهش به دنبال یافتن الگوهای رفتاری جوانان به تفکیک دختر و پسر در فضای مجازی است. چگونگی گذران اوقات فراغت برای جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است, زیرا الگوهای گذران اوقات فراغت در شناخت سبک زندگی افراد بسیار موثر است. بر این اساس, پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از آن که گذران فراغت مجازی در بین جوانان چگونه بوده و تاثیر جنسیت بر آن چگونه است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ضمن مراجعه به واقعیت, از مفاهیم نظری از قبیل میدان و منش در اندیشه بوردیو و نظریات کاستلز در باره جامعه شبکه ای استفاده شد. با توجه به ماهیت پژوهش, روش ترکیبی متوالی استقرایی انتخاب شد که ترکیب دو روش مطالعه میدانی و پیمایش است. ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعه میدانی, مصاحبه نیمه ساخت یافته و بحث گروهی است و در بخش پیمایش, پرسشنامه ای با توجه به یافته های کیفی ساخته شد. روش نمونه گیری در بخش کیفی, نمونه گیری هدفمند و در پیمایش, نمونه گیری سهمیه ای بود. یافته ها نشان از عمومیت استفاده از فضای مجازی در بین جوانان دارد, اما علیرغم باز شدن فضا و تسهیل کنشگری دختران در فضای مجازی, وجود نوعی منش و ذائقه جنسیتی در میدان فضای مجازی مشاهده شد. به عبارت دیگر, ساخت جنسیتی در اوقات فراغت مجازی بازتولید شده است. افزایش امکانات, تاثیر چندانی در نحوه رفتار جوانان برای گذران اوقات فراغت در فضای مجازی ندارد, اگرچه تمایل به مصرف نمایشی و اوقات فراغت تظاهری در دختران و پسران دیده می شود, اما به لحاظ شکلی متفاوت است.

لینک کمکی