مقاله مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غيرحرفه‌اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غيرحرفه‌اي :
تعداد صفحات :21

هدف از انجام این تحقیق, مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت مردان ورزشکار نخبه با ورزشکارغیرحرفه‌ای شهرستان اردبیل بود. روش مورد استفاده برای تحقیق, روش علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری تحقیق از دو گروه ورزشکاران نخبه و ورزشکاران غیرحرفه‌ای تشکیل شده و تعداد ورزشکاران نخبه40 نفر و تعداد ورزشکاران غیرحرفه‌ای100 نفر بود. از بین هر گروه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش مورد استفاده برای نمونه‌گیری, روش تصادفی ساده بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات, پرسشنامه محقق ساخته اوقات فراغت بود و روایی پرسشنامه و ضریب پایایی آلفای کرونباخ آن به شر زیر به دست آمد: سوالات میزان اوقات فراغت برابر با 81/0, سوالات نحوه گذران اوقات فراغت برابر 78/0 و سوالات میزان رضایت از اوقات فراغت برابر 88/0 . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارآماری spss و برای تحلیل فرضیات از آزمون‌های مجذور کای اسکوئر و آزمونT مستقل استفاده شد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بین میزان اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غیرحرفه‌ای مرد شهرستان اردبیل تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان اوقات فراغت ورزشکاران غیرحرفه‌ای بیش از ورزشکاران نخبه است. همچنین, بین نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غیرحرفه‌ای مرد شهرستان اردبیل تفاوت معنی‌داری وجود دارد و بیش‌ترین روش مورد استفاده برای گذران اوقات فراغت در بین ورزشکاران نخبه, ورزش است. بین سطح رضایتمندی اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غیرحرفه‌ای مرد شهرستان اردبیل تفاوت معنی‌داری وجود دارد و میزان رضایت از اوقات فراغت ورزشکاران غیرحرفه‌ای بیش از ورزشکاران نخبه است.

لینک کمکی