مقاله تاثير راهبرد هاي مديريت دانش بر عملکرد مديريت دانش در شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير راهبرد هاي مديريت دانش بر عملکرد مديريت دانش در شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :36

در این پژوهش سعی شد به بررسی تاثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد که که تعداد آنها 9672 نفر میباشد.حجم نمونه اماری با توجه به فرمول کوکران 370 نفر در نظر گرفته و پرسشنامه ها توزیع شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است و در سطح استنباطی, از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه,از آزمون میانگین یک جامعه) آزمون تی( برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین از تحلیل مسیر و آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیاتتحقیق استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه اول پژوهش « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت بالاو دانش محیط شرکت بالاست راهبرد مدون خارجی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » تایید شد. اما فرضیه دوم مبنی بر « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت بالا و دانش محیط شرکت کم است راهبرد مدون داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » رد گردید. همچنین فرضیه سوم « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت پایین و دانش محیط شرکت بالاست راهبرد نامدون )شخصی( بیرونیبیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » و فرضیه چهارم « زمانی که بلوغ سازمانی شرکت کم و دانش محیط شرکت کم است راهبرد نامدون )شخصی( داخلی بیشترین تاثیر را روی عملکرد مدیریت دانش دارد. » تایید شدند.

لینک کمکی