مقاله تحليل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت هاي دانش بنيان و ارائه الگوي مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عوامل موثر بر راهبرد استقرار شرکت هاي دانش بنيان و ارائه الگوي مناسب :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :37

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژی استقرار شرکت­های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی و الگوسازی استقرار آنها صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع توصیفی و به صورت آمیخته کمی و کیفی اجرا گردید. مدل شش عاملی روس و همکاران مبنای پژوهش قرار گرفت که برای بومی­سازی از طریق تکنیک دلفی و اظهار نظر خبرگان استفاده شد و سپس برای کنترل الگوی نهایی با شش عامل و سی و شش شاخص تایید شده از روش استقرایی بهره گرفته شد. جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوده که با تعیین 280 نفر به نمونه تحقیق, پرسشنامه مذکور به صورت تصادفی بین آن ها توزیع گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که شش عامل اصلی بررسی شده, در ارتباط معنی دار با اجرای استراتژی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند اما عامل توانمندسازها اولویت اول و نقشه راه در اجرا آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. ارائه الگوی بومی و توجه خاص به فرایندها که به طور عمده به صورت توانمندسازها در این الگو خود را نشان داده­اند نتیجه کلی تحقیق می باشد.

لینک کمکی