مقاله بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر خلاقيت و نوآوري سازماني در ديوان محاسبات کشور و مدل‌سازي روابط بين آن‌ها مبتني بر مدل معادلات ساختاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر خلاقيت و نوآوري سازماني در ديوان محاسبات کشور و مدل‌سازي روابط بين آن‌ها مبتني بر مدل معادلات ساختاري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :42

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول­آفرین بر خلاقیت و نوآوری سازمانی و مدل­سازی روابط بین آن­ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری در ادارات کل دیوان محاسبات 10 استان کشور است. روش تحقیق به لحاظ هدف, از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از سوی دیگر, با توجه به نحوه­ی گردآوری داده­ها, در زمره­ی تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) می­باشد. روش انجام این تحقیق, از نوع همبستگی و پیمایشی است و از آنجا که به آزمودن مدل خاصی از رابطه بین متغیرها می­پردازد, از نوع مدل­یابی علی یا مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل 153 نفر از کارکنان ادارات کل دیوان محاسبات کشور بوده است و به منظور جمع­آوری داده­ها از سه پرسشنامه رهبری تحول­آفرین, خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر نرم افزار SPSS و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم­افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر اینست که بین رهبری تحول­آفرین و خلاقیت سازمانی رابطه معنی­داری وجود دارد و همچنین بین رهبری تحول­آفرین و نوآوری سازمانی به طور مستقیم و نیز به طور غیرمستقیم و از طریق میانجی­گری خلاقیت سازمانی رابطه معناداری برقرار است. بدین معنا که رهبری تحول­آفرین در ادارات کل دیوان محاسبات کشور منجر به ایجاد خلاقیت و نوآوری سازمانی می­شود. نتایج تحقیق همچنین نشان می­دهد که ابعاد نوآوری محصول, فرهنگ سازمانی و ملاحظات فردی به ترتیب بیشترین الویت تاثیرگذاری را دارند

لینک کمکی