مقاله راهبردهاي احراز مسئوليت بين المللي دولت فعلي عراق در تاديه خسارات زيست محيطي جنگ تحميلي به ايران از طريق اجراي کامل قطعنامه 598 شوراي امنيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله راهبردهاي احراز مسئوليت بين المللي دولت فعلي عراق در تاديه خسارات زيست محيطي جنگ تحميلي به ايران از طريق اجراي کامل قطعنامه 598 شوراي امنيت :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :38

شورای امنیت به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان سازمان ملل متحد, مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر دوش دارد.رویه شورای امنیت در برخورد با مسایل مربوط به تهاجم عراق به ایران و موارد پیرامونی آن به نظر تبعیض آمیز می رسد چرا که به رغم اینکه ادله کافی برای متجاوز دانستن عراق به عنوان متجاوز در اختیار شورا بوده, اصولاً پذیرش موضوع تجاوز و متجاوز, خود را تا پایان جنگ به تجاهل زده است و واکنشی نشان نداده است. مسلماً اجرای تصمیمات شورای امنیت بر طبق فصل هفتم منشور به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی و مستنداً به مواد 25 و 103 منشور ملل متحد این قطعنامه لازم الاتباع می باشد و بر اساس بند 10 قطعنامه 598 که تصریح کرده در صورت نیاز شورای امنیت جهت اجرای قطعنامه تشکیل جلسه می‌دهد, لذا می‌توان گفت که سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال اجرای کامل قطعنامه مزبور می‌بایست مسئولیت و تعهدات خود را در این خصوص ایفا کنند. در این مقاله سعی شده است با بهره‌گیری از قواعد حقوق بین الملل, ضمن تبیین وضعیت حقوقی فعلی قطعنامه 598, راهبردهای مطالبه خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی از طریق اجرای کامل قطعنامه 598 را روشن و تبیین کند.

لینک کمکی