مقاله پياده سازي مدل کنترل استراتژيک هاريسون در صنعت خرده فروشي (مورد مطالعه: فروشگاه هاي بزرگ مواد غذايي و مصرفي شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پياده سازي مدل کنترل استراتژيک هاريسون در صنعت خرده فروشي (مورد مطالعه: فروشگاه هاي بزرگ مواد غذايي و مصرفي شهر شيراز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :32

کنترل استراتژیک, جزئی از فرآیند مدیریت استراتژیک است که به مدیران اجازه می دهد تا همواره بر تمام مراحل فرایند مدیریت استراتژیک نظارت داشته و از انحرافات احتمالی آن جلوگیری کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس کنترل استراتژیک در صنعت خرده فروشی (مواد غذایی و مصرفی) شهر شیراز انجام گرفت. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش, توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعهی آماری این پژوهش شامل خبرگان و فعالان صنعت خرده فروشی(مواد غذایی و مصرفی) شهر شیراز است که بر اساس فرمول کوکران 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری ,AGFI ,GFI گردیدند. بر اساس یافتهها, مدل پنج عاملی کنترل استراتژیک هاریسون بر اساس شاخص های از برازش مناسبی برخوردار بود و تمامی گویههای مقیاس دارای ضریب تاثیر معناداری بر CFI و RMSEA روی عامل مربوط به خود بودند. همچنین یافتهها مؤید آن است که پنج عامل مقیاس از پایایی مناسبیمتناسب با T و Z 0 به دست آمد. جدول نمرات هنجار, مقادیر / برخوردار بودند و پایایی کل مقیاس نیز 93 نمرات خام طبقات و رتبه بندی درصدی مربوط به هر طبقه را ارائه نمود. علاوه بر این روایی همگرایی بین 0 تایید گردید. لذا / 0 تا 75 / عاملهای مقیاس کنترل استراتژیک نیز بر حسب ضرایب همبستگی از 41 می توان از مقیاس کنترل استراتژیک هاریسون به عنوان یک ابزار تشخیصی در صنایع خرده فروشی مواد غذایی و مصرفی استفاده نمود.

لینک کمکی