مقاله بسط الگويي مفهوم سايش اجتماعي و تعيين رابطه آن با چابکي سازماني (مورد مطالعه: سازمان بهزيستي کشور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بسط الگويي مفهوم سايش اجتماعي و تعيين رابطه آن با چابکي سازماني (مورد مطالعه: سازمان بهزيستي کشور) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :34

در بازار رقابتی امروز نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف‌پذیری و نیز پاسخگویی سازمانی وجود دارد. از آنجایی که سایش اجتماعی یک معضل سازمانی است خصوصاً در سازمان هایی که در آنها ارتباطات و تعاملات بین کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است, در سازمان بهزیستی نیز این رفتارها در مهم است و ارتباط بین ادراک افراد از رفتارهای منفی با بافت اجتماعی سازمان به شکل گیری عکس العمل های پیچیده تری نسبت به سایش اجتماعی می انجامد که ظرفیت سازمان را برای توسعه تقلیل می دهد و اقدامات مدیران سازمان را برای کاهش اثرات منفی تعاملات اجتماعی که بیانگر هوشمندی اجتماعی است و امری ضروری برای تسهیل توسعه منابع انسانی است کاهش می دهد. این پژوهش در راستای مساعدت به مدیران و سیاستگذاران سازمان بهزیستی برای کاهش اثرات منفی سایش اجتماعی بر کارکنان صورت می گیرد و در واقع مشارکت این پژوهش احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان و بررسی تأثیر آن در چابکی سازمانی می باشد. همچنین نوآوری این پژوهش شناسایی و تبیین عومل موثر بر بروز رفتار سایشی در سازمان بهزیستی, بررسی متغیرهای تعدیل گر و واسط, راهبردهای شکل گیری و شناسایی پیامدهای بروز این رفتارها در سازمان می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به تبیین شرایط علی, زمینه ای, مداخله گر و پیامدهای سایش اجتماعی پرداخته شده است. براساس نظریه داده بنیاد عوامل موثر در بروز رفتارهای سایشی مشخص گردید و سپس به بررسی رابطه آن با چابکی سازمان پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد سایش اجتماعی با چابکی سازمانی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق, انجام تحقیق باعث گردید به مدیران سازمان ها کمک کند تا با شناخت بیشتر عوامل موثر در بروز رفتار سایشی این رفتارها را مورد شناسایی قرار داده و از بروز این رفتارها جلوگیری بعمل آید. همچنین مدیران درک بهتری از رفتار سایش اجتماعی پیدا کنند و به سازمان ها کمک می نماید که بدانند کدامیک از رفتارهای کارکنان به این رفتار نزدیک است. علاوه بر آن راهنمایی است برای سیاستگذاران سازمان ها, تا بتوانند سیاست صحیحی برای کنترل این رفتارها اتخاذ نمایند.

لینک کمکی