مقاله بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت سياسي شهروندان در مناطق حاشيه‌نشين شهرها (نمونه مورد مطالعه: مناطق حاشيه نشين شهر کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشارکت سياسي شهروندان در مناطق حاشيه‌نشين شهرها (نمونه مورد مطالعه: مناطق حاشيه نشين شهر کرمانشاه) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :42

مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم, نقش حیاتی ایفا می‌کند. انتخاب, ساز و کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. قدرت نهایی از آن مردم است و مردم این قدرت را از طریق فرآیند مشارکت سیاسی به نمایندگان واگذار می‌کنند. در این میان مشارکت به شهروندان امکان می‌دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت را تغییر دهند. از این رو, مشارکت باعث می‌گردد تا متصدیان امور در مقابل ملت پاسخگو و مسئول باشند. مقاله حاضر که نتیجه پژوهشی تجربی در حوزه سیاسی - اجتماعی است, به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه می باشد. به عبارت دیگر سئوالات اساسی این است که عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه کدامند؟ برای پاسخگویی به سئوال مطرح شده, تعداد 384 نفر از شهروندان 18 سال به بالای مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش به کار گرفته شده, روش میدانی, تکنیک پیمایش و ابزار مورد استفاده, پرسشنامه می باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد, بین میزان سیاسی بودن اطرافیان, گرایش به هویت ملی, اعتماد اجتماعی, دینداری, جنس و وضعیت تأهل با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط وجود دارد؛ اما بین پایگاه اقتصادی با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط معناداری مشاهده نشد.

لینک کمکی